top of page

Stappenplan Letselschade

Hoe verloopt een letselschade traject?

Uitgangspunt bij het regelen van letselschade is het slachtoffer zoveel mogelijk te ondersteunen en financieel terug te brengen in de situatie zonder ongeval. Ontzorgen is daarbij één van de kerntaken.

 

Eerste inventarisatie:

Na een eerste (intake)gesprek wordt er – afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de duur van het herstel – beoordeeld of er een afspraak gemaakt moet worden bij u thuis om in alle rust te praten over de toedracht van het ongeval en de gevolgen daarvan.

 

Bij de intake wordt informatie verzameld met als doel om het verloop tot dan toe in beeld te brengen. De medische informatie komt daarbij aan bod. Geïnventariseerd wordt welke klachten en beperkingen er zijn (geweest) en welke behandelaars er zijn. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de dagelijkse werkzaamheden, de sociale omstandigheden en er wordt een (voorlopige)schadestaat gemaakt.

 

Overleg wederpartij:

Wanneer de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk gehouden kan worden dan worden zij daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Zij ontvangen tevens een kopie van het (letsel)verslag (expertiserapport) dat als uitgangspunt voor de verdere schaderegeling dient. Ook wordt een gezamenlijk Behandelplan opgesteld met daarin de afspraken over wie welke informatie aanlevert en wanneer, maar ook welke voorschotten er betaald worden.

 

Tussentijdse beoordeling:

Gedurende het traject volgen wij het herstel op de voet en worden eventuele (toekomstige) problemen en risico’s goed in de gaten gehouden. Onze medisch adviseur vraagt de medische informatie op dat als onderbouwing van de schade zal dienen. Hiervoor wordt u gevraagd om een medische machtiging te ondertekenen, welke u als bijlage aantreft.

 

Eindregeling:

Pas wanneer u volledig hersteld bent of wanneer er sprake is van gedeeltelijk herstel waarbij wel een zogenaamde medische eindtoestand is bereikt dan wordt in overleg met de medisch adviseur beoordeeld of er een eindregeling getroffen kan worden. Bij een definitieve regeling zal de wederpartij de geleden schade en de mogelijk in de toekomst nog te lijden schade moeten vergoeden.

bottom of page