top of page

Privacy beleid (AVG)

 

Feenstra & Partners respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Feenstra & Partners verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie:
Feenstra & Partners verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Feenstra & Partners veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Feenstra & Partners.

 

Doel verwerking persoonsgegevens:
Feenstra & Partners verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst tot het verhalen van uw letselschade en het voeren van (buitengerechtelijke) procedures;

  • innen van declaraties;

  • advisering, bemiddeling en verwijzing naar externe deskundigen;

  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

  • marketing- en communicatie activiteiten;

  • werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Feenstra & Partners verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de afhandeling van uw letselschade of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

Opgeslagen worden uw normale persoonsgegevens waaronder uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dossierkenmerk en uw bijzondere persoonsgegevens zoals het IP-adres, banknummer, de medische gegevens in uw dossier en de ontvangen medisch adviezen en door derden verstrekte adviezen of rapporten. Hierover wordt ook een verwerkingsregister bijgehouden, inhoudende welke persoonsgegevens worden bijgehouden met welk doel.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Feenstra & Partners omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens:
Feenstra & Partners verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;

  • uitvoering van een overeenkomst;

  • verkregen toestemming van betrokkene(n);

  • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Feenstra & Partners deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en het afhandelen van uw letselschadedossier met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere deskundigen, juristen of advocaten, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Feenstra & Partners of cliënt(e)(n), zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke of buitengerechtelijke) procedures of correspondentie met de (weder)partij(en).

 

Daarnaast kan Feenstra & Partners persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Feenstra & Partners deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en het afhandelen van uw letselschadedossier met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Dit gebeurt met uw toestemming zoals door middel van een daartoe bestemde medische machtiging. In alle andere gevallen vragen wij daarvoor uw toestemming.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Feenstra & Partners uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Feenstra & Partners ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

 

Beveiliging persoonsgegevens:
Feenstra & Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Feenstra & Partners gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Feenstra & Partners in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Feenstra & Partners bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wettelijk moeten uw gegevens 15 jaar bewaard worden. Daarna zullen zij worden vernietigd op een conform de AVG verantwoorde wijze. Uw fysieke persoonsgegevens worden bewaard in afgesloten dossierkasten en afgesloten ruimten. Uw gegevens kunnen niet door derden worden ingezien.

 

Privacy rechten van betrokkenen:
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Feenstra & Partners aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Feenstra & Partners
Postbus 327
5280 AH Boxtel
(T): 0411-689078
(E): info@feenstra-partners.nl

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Feenstra & Partners neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media:
Op de website(s) van Feenstra & Partners, https://www.feenstra-partners.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Feenstra & Partners houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement:
Feenstra & Partners heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Feenstra & Partners gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) https://www.feenstra-partners.nl

 

Vragen & Contact:
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met M.F. Feenstra, telefoon 0411-689078, e-mail michel@feenstra-partners.nl of per post.

 

Dit privacy statement is op 24-05-2018 vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page