top of page

Aansprakelijkheid

 

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Jaarlijks raken ongeveer 150.000 mensen door de fout van een ander gewond bij een verkeersongeval. Bij ongevallen in het verkeer is het meestal niet zo moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is. In het verkeer zijn er immers duidelijke regels die iedereen al op de basisschool leert.

 

De verkeersregels zijn vastgelegd in het RVV. Wanneer iemand onvoldoende afstand houdt op diens voorganger, geen voorrang verleent of door rood rijdt,  zal hij of zij de schade moeten vergoeden. Gelukkig is het in Nederland verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (WAM verzekering). Ook is geregeld dat je als slachtoffer de aansprakelijke verzekeraar rechtstreeks mag aanspreken om de schade te vergoeden. Zo worden onnodige discussies tussen bestuurders vermeden.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden van een werknemer. Dit is geregeld in artikels 7:658, 7:611 en 6:162 van het Burgelijk Wetboek.

 

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, goed onderhouden gereedschap, het geven van instructies en zelfs het afsluiten van de juiste verzekeringen.

 

Op grond van artikel 7:658, lid 1, BW dient de werkgever de arbeid en de werkplek van de werknemer zodanig te organiseren, dat deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Deze verplichting is beperkt tot datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

Het artikel beoogt derhalve geen absolute waarborg te scheppen voor de werknemer. De aansprakelijkheid van de werkgever berust uiteindelijk op een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn zorgplicht.

 

De Hoge Raad heeft in het kelder-luik arrest bepaald dat gevaarscheppend gedrag alleen onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de aansprakelijke partij naar maatstaven van zorgvuldigheid maatregelen had behoren te treffen ter voorkoming van een dergelijk ongeval.

 

Welke maatregelen van haar konden worden verlangd, kan alleen worden beantwoord in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij dient niet alleen te worden gelet op de mate van waarschijnlijkheid dat eiser(s) niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen, maar ook op de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, op de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van te nemen maatregelen.

Aansprakelijkheid voor dieren

De bezitter van een dier kan aangesproken worden voor de schade welke door het beest is veroorzaakt. Dit is geregeld in artikel 6:179 van het Burgelijk Wetboek.

 

Bijvoorbeeld een hond die bijt, iemand omver loopt of de weg op rent waardoor een ongeluk ontstaat. Denk ook aan een paard dat trapt of de berijder van zich af gooit. Vraag ons advies wanneer u gewond bent geraakt in een situatie met een dier.

Aansprakelijkheid voor gebrekkig opstal

De overheid, provincies en gemeenten (maar ook particulieren of bedrijven) moeten zorgen voor veilige wegen en goed beloopbare trottoirs. In artikel 6:174  van het Burgelijk Wetboek is bepaald dat een gebrek aan de weg of stoep tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan leiden.

 

Denk daarbij aan schade die kan ontstaan door struikelen over losligende stoeptegels bijvoorbeeld. Dit geldt overigens ook voor schade die het gevolg is van een gebrek (beschadiging/ slecht functioneren) van gebouwen, trappen, deuren etc.

 

Wanneer de schade ontstaat door een gebrekkige roerende zaak dan wordt schadevergoeding gevorderd op grond van artikel 6:173 BW.

Aansprakelijkheid bij sport en spel situaties

Bij sport en spel kan de situatie zich voordoen dat iemand de regels zo te buiten gaat dat hij of zij aansprakelijk is voor de schade die ontstaat. Het is niet eenvoudig aan te tonen dat het gedrag van een deelnemer onrechtmatig was. Bij sommige sporten wordt een overtreding zelfs "normaal" geacht.

 

In dit soort situaties wordt altijd gekeken naar de individuele omstandigheid en de mate waarin het risico gerechtvaasrdigd is.

Aansprakelijkheid voor een medische fout

Een arts of zorgverlener kan aansprakelijk zijn wanneer deze onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij of zij niet de zorg van een goed hulpverlener in acht genomen hebben. Dit conform art. 453, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bijvoorbeeld, waarin deze verplichting is opgenomen.

 

Alvorens de schuldvraag te kunnen beantwoorden zal alle (medische) informatie moeten worden verzameld en beoordeeld moeten worden door een medisch adviseur. Bij medische kunstfouten gaat het erom of de arts door een fout verwijtbaar heeft gehandeld. Een fout van een arts moet dan ook verwijtbaar zijn en niet een bijkomende (accepabele) complicatie die vooraf niet goed te duiden was.

 

Artsen hebben richting hun patiënten dus ook bepaalde plichten. Wanneer een behandeling niet aanslaat, of een ingreep niet lukt, betekent dat niet dat een arts daar direct op aangesproken kan worden.

 

Het is balangrijk om alle medische informatie te verzamelen en deze door een goede medisch adviseur te laten beoordelen. Wij en onze partners hebben hier ervaring mee.

Aansprakelijkheid voor een gebrekkig product

Wanneer u een product koopt, mag u verwachten dat u het veilig kunt gebruiken voor datgene waarvoor het is gemaakt. Een product moet voldoen aan bepaalde eisen. Dat geldt voor apperatuur, voedingsmiddelen, medicijnen etc. Is u iets overkomen? Vraag ons om advies.

Please reload

bottom of page