top of page

Veel gestelde vragen

Heb ik recht op schadevergoeding?

Wanneer iemand schade lijdt door een fout van een ander, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een situatie te voorkomen, dan bepaalt de Wet dat de verantwoordelijke aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan. Het slachtoffer heeft daardoor recht op schadevergoeding.

 

 

Wie is aansprakelijk?

De verantwoordelijke moet schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Hierin wordt vermeld wat er is gebeurd, wat de gevolgen daarvan zijn, en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de schade.

 

Daarnaast zal middels bewijs moeten worden aangetoond waarom de wederpartij aansprakelijk gehouden wordt. In Nederland geldt immers de regel "wie eist die bewijst".

 

Bij verkeersongevallen kan het aanrijdingformulier goed gebruikt worden om de toedracht van een ongeval aan te tonen. In andere situaties moeten soms getuigen worden gehoord, situaties worden bekeken of dossiers worden opgevraagd.

 

Bij medische zaken bijvoorbeeld, zal aan de hand van het medisch dossier beoordeeld moeten worden of er een fout gemaakt is.

 

Het is belangrijk dat er niet te lang gewacht wordt met het verzamelen van het bewijsmateriaal of de getuigenverklaringen. Hoe langer dit duurt, des te groter het risico dat bewijs verdwijnt en getuigen zich de situatie niet meer goed weten te herinneren. Wij kunnen u daarbij uiteraard bijstaan.

 

Lees meer over aansprakelijkheid.

Hoe verloopt een letselschade regeling?

  • Uitgangspunt bij het regelen van letselschade is het slachtoffer zoveel mogelijk te ondersteunen en financieel terug te brengen in de situatie zonder ongeval. Ontzorgen is daarbij één van de kerntaken.

 

Eerste inventarisatie:

Na een eerste intake(gesprek) wordt er – afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de duur van het herstel – beoordeeld of er een afspraak gemaakt moet worden bij u thuis om in alle rust te praten over de toedracht van het ongeval en de gevolgen daarvan.

 

Bij de intake wordt informatie verzameld met als doel om het verloop tot dan toe in beeld te brengen. De medische informatie komt daarbij aan bod. Geïnventariseerd wordt welke klachten en beperkingen er zijn (geweest) en welke behandelaars er zijn. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de dagelijkse werkzaamheden, de sociale omstandigheden en er wordt een (voorlopige)schadestaat gemaakt.

 

Overleg wederpartij:

Wanneer de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk gehouden kan worden dan worden zij daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Zij ontvangen tevens een kopie van het (letsel)verslag (expertiserapport) dat als uitgangspunt voor de verdere schaderegeling dient. Ook wordt een gezamenlijk Behandelplan opgesteld met daarin de afspraken over wie welke informatie aanlevert en wanneer, maar ook welke voorschotten er betaald worden.

 

Tussentijdse beoordeling:

Gedurende het traject volgen wij het herstel op de voet en worden eventuele (toekomstige) problemen en risico’s goed in de gaten gehouden. Onze medisch adviseur vraagt de medische informatie op dat als onderbouwing van de schade zal dienen. Hiervoor wordt u gevraagd om een medische machtiging te ondertekenen, welke u als bijlage aantreft.

 

Eindregeling:

Pas wanneer u volledig hersteld bent of wanneer er sprake is van gedeeltelijk herstel waarbij wel een zogenaamde medische eindtoestand is bereikt dan wordt in overleg met de medisch adviseur beoordeeld of er een eindregeling getroffen kan worden. Bij een definitieve regeling zal de wederpartij de geleden schade en de mogelijk in de toekomst nog te lijden schade moeten vergoeden.

Welke schade kan verhaald worden?

De schade die u lijdt zoals medische kosten, reiskosten, kledingschade, (extra) hulp in de huishouding of verzorging, kinderopvang, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenverlies) etc. zullen tussentijds bij wijze van voorschot worden verhaald op de aansprakelijke partij. Lees meer hier.

 

Naast deze materiële schade hebt u recht op immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Een vergoeding voor de pijn, het ongemak en gederfde levensvreugde. Pas na verloop van tijd kan beoordeeld worden wat de impact van het ongeval is (geweest).

 

Door uw gehele situatie voorafgaand aan het ongeval te vergelijken met de situatie zoals die is ontstaan na het ongeval kan de schade worden begroot. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin bij te houden hoe het herstel verloopt en wat de schade is.

 

Wanneer de klachten herstellen dan kan de schade vaak snel en zonder discussie geregeld worden. Houden de klachten aan dan zal aangetoond moeten worden dat de klachten en daarmee ook de schade nog steeds een gevolg zijn van het ongeval (het causale verband).

Wat zijn de kosten van rechtsbijstand?

Juridische dienstverleners werken niet gratis. Zolang de belangenbehartiger met de verzekeraar (wederpartij) in onderhandeling is zonder tussenkomst van de rechter, vallen de werkzaamheden onder de zogenaamde 'buitengerechtelijke kosten'.

 

In artikel 6:96 van het Burgelijk Wetboek is geregeld dat wanneer iemand voor het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden, de redelijke kosten voor juridische bijstand altijd op de veroorzaker (verzekeraar) verhaald kunnen worden.

Wie betaalt onze kosten?

Wanneer u door toedoen van een ander gewond bent geraakt en die persoon is daarvoor aansprakelijk dan kost onze dienstverlening u als slachtoffer niets. In de Wet is immers geregeld dat de redelijke kosten van juridische bijstand als schade op de aansprakelijke partij kunnen worden verhaald. Het gaat hierbij om de zogenaamde “buitengerechtelijke kosten”.

 

Dit geldt – met uitzondering van de deelgeschillenprocedure – niet voor de kosten van rechtsbijstand bij een gerechtelijke procedure. In bijna alle gevallen wordt de schade echter zonder tussenkomst van de rechter geregeld.

 

Bij ons kunt u uw situatie eerst geheel vrijblijvend met ons bespreken. Dit intakegesprek kost u niets. Na het gesprek kunnen wij u adviseren over de haalbaarheid en verdere mogelijkheden.

 

Wij werken tegen een uurtarief. De door ons verrichtte werkzaamheden worden overzichtelijk bijgehouden en door ons bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar in rekening gebracht.

 

Wij werken niet op no cure - no pay basis. Wij zijn van mening dat u als slachtoffer uw schadevergoeding moet kunnen gebruiken waar die voor nodig is, namelijk de vergoeding van uw schade. Vaak zijn andere oplossingen veel beter. U krijgt van ons een advies op maat.

Wat voor bewijs moet ik leveren?

Sommige schadeposten zijn eenvoudig vast te stellen. Met behulp van schriftelijke stukken of verklaringen kan veel aangetoond worden.

 

Het komt natuurlijk ook voor dat zaken niet helemaal duidelijk zijn en een aansprakelijke partij zich afvraagt of de gevolgen van een ongeval wel zo groot zijn als wordt geclaimd.

 

Hoe toont u aan dat uw klachten en beperkingen een gevolg zijn van het ongeval en niets te maken hebben met de problemen die er al voor het ongeval waren? Een discussie over zo’n onderwerp wordt een medische causaliteitsdiscussie genoemd.

 

Een slachtoffer of aansprakelijke partij kan een medische expertise aanvragen om bewijs te leveren of de claim te toetsen. Bij een medische expertise zal een onafhankelijk specialist worden gevraagd een onderzoek te doen. Op basis van de uitkomst daarvan kunnen partijen de schaderegeling dan verder verzorgen.

 

Omdat de uitslag van een medische expertise de omvang van de toe te rekenen gevolgen aantoont, is het belangrijk dat de juiste specialist wordt benaderd.

 

Wij werken samen met zeer kundige medisch adviseurs. Die samenwerking staat borg voor een goed advies in de situatie dat er medische onderzoeken uitgevoerd moeten worden.

Wat is overlijdensschade?

Wanneer iemand door een fout van een ander als gevolg van een ongeval of bijvoorbeeld een medische fout komt te overlijden, dan kunnen nabestaanden hun schade bij de aansprakelijke partij verhalen.

 

In de Wet is bepaald wie schadevergoeding kan claimen en wat als schade kan worden gevorderd. Bij overlijdensschade komt het erop neer dat de kosten van de begrafenis en de schade die ontstaat wanneer iemand niet meer door de overledene wordt onderhouden of verzorgd vergoed moet worden.

 

Bij het berekenen van de schade moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingen die er in de toekomst hadden kunnen zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat iemand ooit weer hertrouwt of wanneer de kinderen de deur uitgaan.

 

Bij "het onderhouden worden" moet u ook denken aan de werkzaamheden die de overledene normaliter deed en die nu moeten worden overgenomen. Bijvoorbeeld het huishouden, tuinonderhoud en klussen. Het zijn zaken die na een overlijden voor onkosten kunnen zorgen.

 

Wanneer alle informatie is verzameld, moet de schade uitgerekend worden. Dat is specialistisch werk. Dit gebeurt aan de hand van rekenkundige modellen. Wij werken hiervoor samen met specialisten van een rekenkundig bureau.

 

De berekening van overlijdensschade is complex. Er moet met veel zaken rekening gehouden worden en er moet veel informatie worden opgevraagd. Pas na ontvangst van alle stukken kan de schade begroot worden.  

Hoe lang duurt een schaderegeling?

Wij streven naar een snelle, oplossingsgerichte schaderegeling, waarbij u als slachtoffer centraal staat. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop.

 

Zodra wij voldoende informatie hebben om goed te kunnen bepalen met welke kosten u te maken krijgt en wat de gevolgen op de lange termijn zijn (bijvoorbeeld voor uw inkomen), dan kunnen wij schadevergoeding vorderen of een voorschot vorderen.

 

Sommige letsels herstellen snel en geven geen problemen in de toekomst. De schade wordt dan vaak zonder discussie geregeld. Er kan ook sprake zijn van letsel waarbij het hertsel langer duurt of zelfs blijvend van aard is. Er zal dan zorgvuldig gekeken moeten worden naar de blijvende klachten of beperkingen in relatie tot eventuele toekomstige schade.

 

De duur van de schaderegeling is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Van ons krijgt u begeleiding op maat.

Wat zijn mijn rechten en plichten als slachtoffer?

Als slachtoffer heeft u rechten en plichten. Bij het regelen van een schade

dient rekening gehouden te worden met uw privacy. We kennen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Voor wat betreft het verstrekken van medische gegevens ten behoeve van het vaststellen van de schade of ten behoeve van een medische expertise heeft een slachtoffer altijd het recht om het zogenaamde blokkeringsrecht uit te oefenen.

 

Het blokkeringsrecht betekent dat een wederpartij zonder nadrukkelijke toestemming van het slachtoffer geen inzage kan krijgen in medische gegevens of gegevens vanuit een medische expertise.

 

Wanneer u geen inzage wilt geven in uw medische gegevens, dan moet dat worden gerespecteerd. Die beslissing kan echter wel in uw nadeel uitpakken.

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters in toenemende mate oordelen dat er geen bewijs is geleverd wanneer men informatie blokkeert.

Wanneer is een vordering verjaard?

In het letselschaderecht gaat het over het algemeen om verjaringstermijnen van drie jaar (artikel 10 WAM) tot vijf jaar (artikel 3:317 BW) nadat het voorval zich heeft voorgedaan of het slachtoffer bekend is geworden met de identiteit van de aansprakelijke partij en de schade.

 

Please reload

Links

www.rechtspraak.nl

Uitspraken van de rechter

 

www.jure.nl

Rechterlijke uitspraken online

 

www.deletselschaderaad.nl

De Letselschade Raad

 

www.lsa.nl

Vereniging van letselschadeadvocaten

 

www.nisletsel.nl

Nederlands Instituut van Schaderegelaars

 

www.nivre.nl

Nederlandse Instituut van Register Experts

 

www.regelhulp.nl

Wegwijzer voor zorg en ondersteuning

 

www.pgb.nl

Het persoonsgebonden budget

 

www.uwv.nl

Alles over het UWV

 

www.rijksoverheid.nl

Wet werk en Zekerheid

 

www.overheid.nl

Alles over de overheid, inclusief wet- en regelgeving

 

www.verzekeraars.nl

Verbond van verzekeraars

 

www.zorgkaartnederland.nl

Zoek zorgaanbieder

bottom of page